Wednesday, August 26, 2009

PITAS & PAITAN TRIP !!!

PITAS Snakehead...

Snakehead of 1.3 kg ...

No comments: